Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 2009

 

                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2009

                                                     Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

                                                     w Krasnobrodzie z dnia 18 sierpnia 2009r.

                                                     w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

                                                    Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNOBRODZIE 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1

 

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem" określa organizację, zakres działania i zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział lub zespół,

2) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć kierownika     działu lub zespołu.

§  2

Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie jest budżetową jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Powiat zamojski.

§ 3

Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie zwany dalej „Domem" działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

 /t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz.1592  z późn. zm./,

2.  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  /t. j. Dz. U. z  2008 r, Nr 115, poz.728  z późn. zm./,

3.  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

  /Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz.2104  z  późn. zm./,

4.  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

  / Dz. U. z 2008 r., Nr 223,  poz.1458/,

5.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i   wolontariacie / Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 z późn. zm./,

6.  Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

   / Dz. U.  z  1994 r., Nr 111  poz.535  z późn. zm./,

7.  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

    zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

    / t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92  z póź. zm./,

8.  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.

     w sprawie domów pomocy społecznej   / Dz. U.  z 2005 r. Nr 217  poz. 1837/,

9. Rozporządzenia Ministra  Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r.

    w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu

   pomocy społecznej oraz wypisywania z domu pomocy społecznej osoby

   chorej     psychicznie  i upośledzonej umysłowo /Dz.U. z 1995 r, Nr 92, poz.460

   z późn.zm./

10.Statutu Domu Pomocy Społecznej  w Krasnobrodzie

   /Uchwała Nr XXV/137/2009 Rady Powiatu w Zamościu

   z dnia 24 czerwca 2009 roku/,

11.Niniejszego regulaminu.

 

§  4

 

1.   Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, a wymagających całodobowej opieki osoby drugiej.

     Dom posiada 140 miejsc w tym :

      -70 miejsc dla osób w podeszłym wieku,

      -70 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

2.  Podstawą przyjęcia osoby do Domu jest decyzja o umieszczeniu wydana przez Starostę Zamojskiego lub z jego upoważnienia przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

1) Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej  przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do Domu.

2) przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny Domu ustala jej aktualną sytuację w  miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę opracowania indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu.

3) osobę, która przybyła do Domu przyjmuje Dyrektor lub Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego. Osoba przyjmująca przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną lub jej  przedstawicielem ustawowym,  podczas której ustalają jej aktualną sytuację i odnotowują zaistniałe zmiany a także ustalają warunki pobytu oraz informują o zakresie świadczonych usług.

4) o przyjęciu do Domu osoby skierowanej Dyrektor Domu zawiadamia niezwłocznie organ lub podmiot prowadzący Dom.

 

3. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

4. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala Starosta Zamojski i ogłasza

         w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

5. Opłatę za pobyt mieszkańca  skierowanego do Domu  po 1 stycznia 2004 roku ustala organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu kierowania jej do domu pomocy społecznej wydając stosowne decyzje, a skierowanego przed tą datą organ prowadzący Dom.

6.  Dom ma charakter stałego pobytu. W uzasadnionych przypadkach świadczone są

    usługi czasowego pobytu.

7. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia

   wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz

   stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

8.  Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki polegającej na

    świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych  i wspomagających  na poziomie

    obowiązujących standardów:

1/  w zakresie potrzeb bytowych:

a)  miejsce zamieszkania w pokojach mieszkalnych jedno, dwu i trzyosobowych, wyposażonych w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego  mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających liczbę wyprowadzeń  elektrycznych. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Dom zapewnia możliwość korzystania z  n/w pomieszczeń:

- pokoi dziennego pobytu,

- jadalni,

- gabinetu medycznej pomocy doraźnej,

- pomieszczeń do terapii i rehabilitacji,

- kuchenki pomocniczej,

- pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia rzeczy,

- łazienki, toalety oraz innych pomieszczeń technicznych służących

   zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Domu,

- palarni,

- pokoju gościnnego,

- miejsca kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca Domu.

 

b)  wyżywienia:

- trzy posiłki dziennie, z możliwością wyboru zestawu i otrzymania posiłku  n

   dodatkowego oraz dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza,

- wydawanie posiłków odbywa się przez 2 godziny, ostatni posiłek podany

   jest nie wcześniej niż o godzinie 18 - tej,

- podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą

  dobę,

- możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych,

- w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony.

c)   mieszkańcom Domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz

     możliwości ich     zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie

     odpowiedniego rozmiaru   dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane

     w czystości i wymieniane w razie  potrzeby, w tym:

- odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy,

- odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw,

- bieliznę dzienną- co najmniej cztery komplety,

- bieliznę nocną - co najmniej dwa komplety,

- co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku

   mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się

   do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

d)  pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w

    stanie zapewnić    sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w

    szczególności:

- w miarę potrzeby: mydło, pastę, szczoteczkę do mycia zębów oraz środki

   piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn przybory do golenia,

- ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane w miarę potrzeby nie rzadziej niż

   raz na tydzień,

- pościel, zmienianą w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2/  w zakresie usług opiekuńczych:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- pielęgnację,

- pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

3/  w zakresie usług wspomagających:

- świadczenie pracy socjalnej,

- organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii,

- możliwość korzystania przez mieszkańców z biblioteki lub punktu

   bibliotecznego oraz prasy codziennej, a także możliwości zapoznania się z

   przepisami prawnymi dotyczącymi Domu,

- podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców poprzez prowadzenie

   procesu rehabilitacji,

- organizację świąt , uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie

   mieszkańcom udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,

- możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z

  wyznaniem mieszkańca domu,

- możliwość kontaktu z psychologiem,

- regularny kontakt z dyrektorem Domu, w określonych dniach i godzinach,

   podanych w dostępnym miejscu,

- warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

- stymulowanie, nawiązywanie , utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną

   i społecznością lokalną

- działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca , w miarę jego

   możliwości,

- pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy,

   szczególnie mającej charakter terapeutyczny,

- zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i

   przedmiotów wartościowych,

- finansowanie mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu

   wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie

   nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2

   pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do

  informacji o tych prawach,

- sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców Domu,

   Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców w ramach skarg i wniosków w każdy

   poniedziałek w godz. 700-1500.

- sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem mieszkańca Domu.

9 . Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z   

    przysługujących im na podstawie odrębnych  przepisów świadczeń

    zdrowotnych oraz pokrywa opłaty  ryczałtowe i częściową odpłatność  do

    wysokości limitu ceny,  przewidzianej w przepisach o   powszechnym

    ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

10. Dom może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w

     zakresie przekraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o

     powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

11. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu

    usług Dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w

    szczególności z pracowników  Domu, którzy bezpośrednio zajmują się

    wspieraniem mieszkańców.

12. Praca terapeutyczno - opiekuńcza opiera się na indywidualnych planach wsparcia      mieszkańców domu, opracowanych z ich udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do  uczestnictwa  w nim.

13. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu koordynuje  pracownik domu, zwany ,,pracownikiem pierwszego kontaktu" wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno opiekuńczych. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY ZARZĄDZANIA

 

§ 5 

1. Domem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu w

    Zamościu zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, który

    ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności i reprezentuje Dom na

    zewnątrz.

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego księgowego,

    Kierowników komórek organizacyjnych.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Główny księgowy lub

    upoważniony przez Dyrektora Kierownik działu.

4. Pracownik zastępujący Dyrektora Domu, może podejmować w tym czasie

    wszystkie czynności w zakresie zarządzania, a w szczególności dyscypliny

    pracy i dbałości o majątek Domu, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych wyraźnie

    dla Dyrektora.

Do osobistej aprobaty Dyrektora Domu zastrzega się:

 

1/ sprawy przyjmowania i zwalniania pracowników za wyjątkiem sytuacji uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 i 53 Kodeksu pracy /w razie nieobecności  Dyrektora powyżej 14 dni/,

2/ udzielania informacji na zewnątrz, innych niż to wynika z zakresu czynności.

5. W przypadku nieobecności Kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go

    wyznaczony przez niego pracownik działu.

6. Do składania oświadczeń w imieniu Domu w zakresie jego praw i zobowiązań

    majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.

Osobami upoważnionymi są: Dyrektor i Główny księgowy Domu.

7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Dyrektor może upoważnić

    poszczególnych pracowników łącznie lub oddzielnie w granicach udzielonego

    pełnomocnictwa.

§ 6

 

1.  Informacji w sprawach podstawowych z zakresu działalności Domu, jako całości udziela Dyrektor Domu lub za jego upoważnieniem Główny księgowy.

 

2.  Kierownicy komórek organizacyjnych i osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy udzielają informacji z zakresu swojego działania.

 

3.  Przy udzielaniu informacji należy przestrzegać postanowień Instrukcji  ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie.

 

ROZDZIAŁ III

 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA DOMU 

§ 7

 

1.  Organizację wewnętrzną Domu określa schemat organizacyjny Domu, ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.  W  skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

    1/Dział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych,

    2/Dział Budżetowo - Księgowy,

    3/Dział  Terapeutyczno- Opiekuńczy,

    4/Dział Gospodarczy i Obsługi Technicznej.

§ 8 

Dział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych

1. Działem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Domu.

2.  W skład działu wchodzą następujące stanowiska:

1/ kierownik działu,

2/ stanowisko pracy ds. organizacyjno - administracyjnych,

3/ wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi recepcji

Dział przy znakowaniu spraw używa symbolu „DPS.DOiSP". 

§ 9 

Dział Budżetowo - Księgowy

1. Działem kieruje Główny księgowy, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi

    Domu.

2. W skład działu wchodzą następujące stanowiska:

1/ główny księgowy,

2/ wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, płac i

    ubezpieczeń społecznych oraz sprawozdawczości budżetowej,

3/ stanowisko pracy magazyniera.

 Dział przy znakowaniu spraw używa symbolu „DPS.DBK". 

§ 10

Dział  Terapeutyczno - Opiekuńczy

 

1. Działem kieruje Kierownik podległy bezpośrednio Dyrektorowi Domu.

W dziale tworzy się następujące komórki organizacyjne:

   a/ Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy I

   b/ Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy II

 

Wskaźnik zatrudnienia  pracowników Zespołu Terapeutyczno - Opiekunczego I wynosi  nie mniej niż 04 na jednego mieszkańca, a w Zespole Terapeutyczno - Opiekuńczym II wskaźnik ten wynosi nie mniej iż 0,5 na jednego mieszkańca.

2.      W skład działu wchodzą następujące stanowiska:

1/ kierownik działu,

2/ wieloosobowe stanowisko pracy kierownik zespołu,

3/ wieloosobowe stanowisko pracy ds. pracy socjalnej,

4/ wieloosobowe stanowisko pracy ds. świadczeń pielęgniarskich,

5/ wieloosobowe stanowisko pracy ds. opieki,

6/ wieloosobowe stanowisko pracy ds. terapii zajęciowej i aktywizacji,

7/ stanowisko pracy kapelana,

8/ stanowisko pracy dietetyka,

9/ stanowisko pracy ds. obsługi sprzętu audiowizualnego i współdziałania z osobami  niepełnosprawnymi,

10/ wieloosobowe stanowisko pracy pokojowa(wy), st. pokojowa(wy).

Dział przy znakowaniu spraw używa symbolu „DPS.DT-O".

§ 11 

Dział Gospodarczy i Obsługi Technicznej

 

1. Działem kieruje Kierownik, podległy bezpośrednio Dyrektorowi Domu.

2.  W skład działu wchodzą następujące stanowiska pracy :

1/ kierownik działu,

2/ stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i bezpieczeństwa

   zdrowotnego żywności,

3/ wieloosobowe stanowisko pracy kierowca-robotnik gospodarczy,

4/ stanowisko pracy szefa kuchni,

5/ wieloosobowe stanowisko pracy kucharz, pomoc kuchenna,

6/ wieloosobowe stanowisko pracy praczka-prasowaczka,

7/ wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi techniczno-gospodarczej i

   konserwacji.

 Dział przy znakowaniu spraw używa symbolu  „DPS.DGT".

 

ROZDZIAŁ  IV

ZADANIA WSPÓLNE

§ 12

 

Do wspólnych zadań realizowanych przez komórki organizacyjne należą w szczególności:

 

1/ przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Domu,

2/  przygotowywanie projektów umów i porozumień,

3/ opracowywanie  analiz, informacji o realizacji zadań,  sprawozdań wynikających z  obowiązujących przepisów, oraz dla potrzeb  Dyrektora Domu,

4/ opracowywanie propozycji do projektu budżetu (planowanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi przez Dom),

5/ opracowywanie propozycji planu merytorycznej działalności Domu,

6/ organizacja i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć związanych z ochroną tajemnicy służbowej, danych osobowych i informacji niejawnych,

7/  w zakresie swojego działania rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia,

8/ organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych państwa oraz organów władzy administracji państwowej i samorządowej i jednostek organizacyjnych,

 9/  udzielanie mieszkańcom i pracownikom pełnych i rzetelnych informacji oraz wyjaśnień w ich indywidualnych sprawach załatwianych w Domu,

10/ przestrzeganie przepisów Instrukcji kancelaryjnej przy wykonywaniu czynności urzędowych,

 11/ przestrzeganie ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

12/ znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących stanowiska pracy,

13/ wykonywanie zadań związanych z zamówieniami publicznymi,

14/ wydawanie decyzji oraz dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej.

§ 13

Zadania Kierowników komórek organizacyjnych:

1/ kształtowanie właściwych postaw obywatelskich podległych im pracownikom, wdrażanie sumienności, dbałości o poprawę i wysoką jakość pracy,

2/ odpowiedzialność za należytą organizację pracy, prawidłowe wykonanie zadań objętych zakresem działania działu, dbanie o racjonalne wykorzystanie środków pracy jak również o stałą poprawę warunków pracy,

3/ kierowanie pracą działów oraz nadzór nad właściwym i terminowym wykonywaniem obowiązków przez pracownika,

4/ prawidłowy podział pracy pomiędzy stanowiska pracy wchodzące w skład działu,

5/ nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników działu dyscypliny pracy oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej,

6/ wnioskowanie w sprawach nagradzania i karania pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen pracowników,

7/ przydzielanie pracownikom indywidualnych zakresów czynności określających ich zadania, uprawnienia i zakres odpowiedzialności,

8/ dbałość o podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników.

ROZDZIAŁ V 

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

§ 14 

Komórki organizacyjne Domu wykonują w zakresie swego działania zadania wynikające z:

 1. regulaminu organizacyjnego Domu,
 2. ustaw i przepisów szczególnych,
 3. zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Domu,
 4. programów działania Domu wynikających z potrzeb mieszkańca. 

§ 15

Zakres działania Działu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych

  Do zadań działu  należy:

 1. prowadzenie całokształtu spraw kadrowych włącznie z dokumentacją akt osobowych,
 2. kompletowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na  emeryturę lub rentę,
 3. prowadzenie archiwum zakładowego,
 4. kierowanie pracowników na szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji,
 5. załatwianie spraw związanych z działalnością socjalną i bytową pracowników i ich rodzin,
 6. prowadzenie dokumentacji i spraw dotyczących działalności organizacyjnej Domu, w   tym statutu, regulaminów i zarządzeń,
 7. prowadzenie obsługi kancelaryjnej,
 8. prowadzenie spraw związanych z przebiegiem stażów i praktyk zawodowych,
 9. prowadzenie strony podmiotowej w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej,
 10. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Domu,
 11. sporządzanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego i innych jednostek dotyczących prowadzonych spraw,
 12. obsługa recepcji.

§ 16

Zakres działania Działu Budżetowo - Księgowego

Do zadań działu należy:

 1. prowadzenie rachunkowości Domu, opracowywanie planów finansowych, analiz stanu majątkowego i wyników finansowych, zgodnie z planem kont i obowiązującymi przepisami,
 2. prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej zgodnie z planem kont,
 3. sporządzanie list płac i właściwe gospodarowanie funduszem płac,
 4. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 5. dokonywanie analiz ekonomicznych i opracowanie wniosków z zakresu kosztów ogólnych   i  jednostkowych,
 6. prowadzenie spraw związanych z finansami mieszkańców, przechowywanie depozytów  wartościowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów najmu mieszkań służbowych, oraz odpłatności za wynajem,
 8. prowadzenie gospodarki magazynowej.

§ 17

 

Zakres działania Działu Terapeutyczno- Opiekuńczego

 

      Do zadań działu należy:

 1. zapewnienie właściwego zakresu usług, zgodnie ze standardami określonymi dla tego typu domu, z uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców domu,
 2. zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem,
 3. ustalenie aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu przed przyjęciem osoby do Domu jako podstawy indywidualnego planu wsparcia,
 4. opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja  z podopiecznym domu, dokumentowanie procesu wspierania,
 5. powołanie przy udziale mieszkańca domu „pracownika pierwszego kontaktu",
 6. zapewnienie potrzeb bytowych:

       a) zapewnienie czystego i dostosowanego do niepełnosprawności

          mieszkańca miejsca zamieszkania,

       b) opracowywanie norm żywienia i układanie jadłospisów z uwzględnieniem

           zaleceń dietetycznych, składanie zapotrzebowania na posiłki,

           zapewnienie wyżywienia w miarę potrzeby karmienie,

      c) bieżące zapewnienie odzieży, obuwia, środków czystości i higienicznych

         (zgodnie ze standardem), pomoc w realizacji zakupów, dokumentowanie

          stanu wyposażenia mieszkańca domu,

7. zapewnienie usług opiekuńczych i wspomagających:

- zapewnienie mieszkańcom pomocy w podstawowych

   czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych,

- zapewnienie usług pielęgnacyjnych,

- zapewnienie pomocy w korzystaniu

   ze  świadczeń  zdrowotnych, umożliwienie   korzystania z uprawnień do

   zaopatrzenia w leki, artykuły  sanitarne i środki  pomocnicze oraz

   przedmioty  ortopedycznne,

- prowadzenie pracy socjalnej,

- prowadzenie całokształtu spraw mieszkańców domu, włącznie

  z dokumentacją akt osobowych,

- prowadzenie spraw związanych z odpłatnością mieszkańców za pobyt w

  domu,

- współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy

   społecznej, zespołem ds. orzecznictwa o niepełnosprawności oraz

   instytucjami wykonującymi   zadania z zakresu pomocy społecznej,

   sądownictwa, opieki zdrowotnej,

- utrzymywanie stałego kontaktu z domami kultury, szkołami i zakładami

   pracy w  celu  zabezpieczenia różnych form kulturalnych, artystycznych,

   rozwoju czytelnictwa,

- opracowywanie i przesyłanie obowiązujących sprawozdań statystycznych

   do jednostki  nadrzędnej,

- informowanie o prawach mieszkańca domu i zapewnienie przestrzegania

   praw,

- organizacja terapii zajęciowej w pracowniach  terapeutycznych, spotkań

  integracyjnych    i kulturalnych, organizowanie świąt, uroczystości

  okazjonalnych  oraz ich  dokumentowanie,

- prowadzenie działań mających na celu podnoszenie sprawności i

  aktywizowaniu mieszkańców z wykorzystaniem gabinetów do kinezyterapii,

  fizykoterapii i hydroterapii,

- pomoc mieszkańcom w zaspokojeniu potrzeb religijnych,

- stwarzanie warunków do rozwoju samorządności, opieka nad radą

  mieszkańców, włączanie w organizację życia kulturalnego i religijnego domu,

- pomoc mieszkańcom w utrzymaniu kontaktu z rodziną, społecznością

  lokalną,

- zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych

- przy    współpracy z  agencją bankową,

- sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

§ 18 

 Zakres działania Działu Gospodarczego i Obsługi Technicznej

Do zadań działu  należy:

 1. dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych oraz nadzór nad ich prawidłową eksploatacją,
 2. prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z budynkami i obiektami Domu,
 3. zabezpieczenie mienia Domu przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,
 4. prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją nieruchomości Domu,
 5. wydatkowanie środków publicznych w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych,
 6. odbiór pod względem technicznym robót i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę,
 7. przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, wnoszenie opłat ubezpieczeniowych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z normami bhp.,
 8. potwierdzenie zgodności wystawionych rachunków za roboty budowlane, energię elektryczną, gaz, paliwo, telefony, odbiór nieczystości płynnych i stałych, usługi konserwacyjne i serwisowe dźwigów i instalacji p.poż., centrali i sprzętu telekomunikacyjnego, eksploatacji kotłowni i sprzętu gazowego, systemu informatycznego oraz zakupy materiałów, sprzętu i usług przeznaczonych do usuwania wykrytych awarii lub bieżących napraw wg zleceń warsztatowych,
 9. administrowanie pojazdami samochodowymi oraz właściwe i oszczędnie eksploatowanie tych pojazdów,
 10. dokonywanie zakupów żywności, sprzętu, paliwa, oleju, itp.,
 11. wykonywanie wszelkich prac związanych z przygotowaniem posiłków i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 12. przestrzeganie przepisów prawnych, bhp, ppoż. a także instrukcji obsługi wszystkich urządzeń znajdujących się na stanie działu gospodarczo-technicznego,
 13. wykonywanie wszelkich prac związanych z praniem, suszeniem, prasowaniem pościeli, odzieży mieszkańców oraz odzieży ochronnej i roboczej personelu,
 14. obsługa urządzeń technicznych oraz utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym zapewniającym długotrwałą eksploatację,
 15. prowadzenie wszelkich prac związanych z pielęgnacją zieleni i utrzymania czystości otoczenia Domu,
 16. przeprowadzanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i odgromowej oraz stanu technicznego budynków  i urządzeń.

ROZDZIAŁ  VI

ZAKRES UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 19

1. Dyrektor kieruje i zarządza Domem oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności zgodnie ze Statutem Domu.

2. Dyrektor Domu, działając zgodnie z przepisami prawa:

1/ posiada pełną samodzielność działania w odniesieniu do sposobu realizacji wyznaczonych celów działalności Domu,

2/ ma prawo doboru kadr i zmiany organizacji wewnętrznej,

3/ nadzoruje sprawy kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

4/ dokonuje okresowych ocen pracowników,

5/ przyjmuje mieszkańców i pracowników w sprawach skarg i wniosków,

6/ ponosi odpowiedzialność za:

       a) realizację powierzonych mu obowiązków i  uprawnień do kierowania

           Domem,

       b)  za oszczędną i racjonalną gospodarkę,

       c) podejmowane decyzje i przestrzeganie przepisów o finansach

           publicznych,

       d) realizacje budżetu Domu uchwalonego przez Radę Powiatu,

       e) zapewnienie zgodnych z prawem bezpiecznych i higienicznych

          warunków pracy oraz  właściwej ochrony przeciwpożarowej.

§ 20 

1.Główny księgowy ponosi odpowiedzialność w zakresie :

1/  prowadzenia rachunkowości  Domu,

2/  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3/ dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4/ dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

2.Kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za:

1/ merytoryczną i formalną poprawność wykonywanych zadań,

2/ prawidłową organizację pracy podległych pracowników,

3/ zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podległym

    pracownikom,

4/ przestrzeganie dyscypliny pracy,

5/ właściwe kształtowanie stosunków międzyludzkich w podległych

    komórkach organizacyjnych i całym zakładzie,

6/ opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu

    działania komórki,

7/ zabezpieczenie mienia domu.

 

3.Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo do:

1/ występowania do Dyrektora z wnioskami w sprawach awansowania,

    nagradzania, karania i zwalniania podległych sobie pracowników,

2/ podejmowania na podstawie obowiązujących przepisów, zarządzeń i

    planów decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórki

    organizacyjnej.

§ 21

1.Pracownicy  mają  prawo w szczególności do:

1/ regularnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z Regulaminem

    wynagradzania,

2/ równego traktowania w zatrudnieniu,

3/ wypoczynku,

4/ pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach,

5/ podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

§ 22 

1.Pracownicy odpowiedzialni są

   szczególności za:

1/ wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie określonych w

    indywidualnych   zakresach czynności,

      2/ przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów

          prawa,

3/ znajomość obowiązujących przepisów w dziedzinie ustalonego dla nich

    zakresu działania,

4/ sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego oraz Dyrektora,

5/ przestrzeganie ustalonych zasad organizacji pracy, porządku i dyscypliny

    pracy, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów

    przeciwpożarowych,

6/przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

7/ dbanie o mienie, porządek i estetykę miejsca pracy,

8/ powierzone im składniki majątkowe a także za należyte ich zabezpieczenie

    przed  zniszczeniem lub kradzieżą,

9/ pracownicy sporządzający i przekazujący sprawozdania do jednostek

    nadrzędnych i sprawozdania statystyczne dla Głównego Urzędu

    Statystycznego są odpowiedzialni za ich merytoryczną treść, dane

    liczbowe, rzetelność i terminowość, zgodność  z obowiązującym w tej

    mierze przepisami prawnymi,

10/ zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami i

     zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,

11/ zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

12/ podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

§ 23

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników określają zakresy czynności  oraz  Regulamin pracy Domu.

ROZDZIAŁ VII 

ZASADY  PROGRAMOWANIA  I  PLANOWANIA  ZADAŃ 

§ 24 

Działalność Domu oparta jest na rocznym programie działania Domu.

Roczny program działania powinien obejmować szczegółowe zadania przewidziane do realizacji w danym roku.

Program opracowuje Dyrektor Domu do dnia 15 stycznia na dany rok na podstawie złożonego do dnia 30 grudnia rocznego planu pracy działu  terapeutyczno-opiekuńczego, rocznego planu zakupów oraz rocznego planu zadań remontowo-modernizacyjnych.

 

1. Roczny plan pracy działu terapeutyczno-opiekuńczego opracowuje Kierownik

    działu na podstawie złożonych planów pracy:

a) rocznego planu pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego I, dla osób w podeszłym wieku,

b) rocznego planu pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego II, dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

2. Roczny plan zakupów opracowuje Główny księgowy przy współudziale

    Kierowników działów.

3. Roczny plan zadań remontowo-modernizacyjnych opracowuje Kierownik działu

   gospodarczego i obsługi technicznej.

Po zatwierdzeniu przez Dyrektora plan pracy przekazany zostaje do realizacji. Odpowiedzialnym za realizację zadań ujętych w planie jest kierownik działu, który składa pisemne informacje z realizacji planu do Dyrektora Domu, w terminie do 5 dnia miesiąca po upływie kwartału.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY ORGANIZACJI KONTROLNEJ

§ 25 

Kontrola jako integralny element nadzoru obejmuje wszystkie czynności, których celem jest ocena prawidłowości działania, sposobu realizacji zaplanowanych zadań pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz usunięcie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.

§ 26 

Zadaniem kontroli jest:

1.Badanie zgodności działania kontrolowanego odcinka z obowiązującymi

   przepisami prawa.

2. Ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również

   osób za nie odpowiedzialnych , a także wskazania sposobu i środków

   umożliwiających usunięcie tych nieprawidłowości.

3.   Kontrola powinna być połączona z instruktażem, który powinien przejawiać

   się w udzieleniu pomocy we właściwym interpretowaniu i stosowaniu

   obowiązujących przepisów prawnych, racjonalnego organizowania i planowania

   pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy.

4. Zadania kontrolne z zakresu swojej właściwości rzeczowej wykonują:

   1/ Dyrektor,

   2/ Główny księgowy,

   3/ Kierownicy działów,

   4/ Kierownicy zespołów

   5/ Pracownik wykonujący zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

   6/ Pracownik odpowiedzialny za działania z zakresu zwalczania pożaru.

§ 27

Działalność kontrolna prowadzona jest w formie kontroli wewnętrznych.

Działania kontrolne prowadzone są w sposób koordynowany przez Dyrektora Domu.

§ 28 

Kontrola wykonywana jest na podstawie rocznych planów kontroli. 

  § 29 

1.   Roczne plany kontroli wewnętrznych sporządzają do dnia 31 grudnia na rok następny  pracownicy na n/w stanowiskach pracy:

1/ kierownika działu świadczeń terapeutyczno - opiekuńczych

   / w planie uwzględnia się zadania kontrolne kierowników zespołów/,

2/ głównego księgowego,

3/kierownika działu organizacyjnego i spraw pracowniczych,

4/ kierownika działu gospodarczego i obsługi technicznej,

5/ pracownika wykonującego zadania służby bhp,

6/ pracownika odpowiedzialnego za działania z zakresu zwalczania pożaru,

     i przekazują  je w 2-u egz. pracownikowi na stanowisku ds. administracyjno-     organizacyjnych w celu   zatwierdzenia przez Dyrektora.

2.   Po zatwierdzeniu przekazywane są do realizacji osobom odpowiedzialnym, którzy po przeprowadzeniu kontroli sporządzają protokoły i przekazują je pracownikowi na stanowisku ds. organizacyjno-administracyjnych, który przekazuje protokoły do  wglądu Dyrektorowi  Domu dopilnowując realizacji ewentualnych zaleceń.

 

3.   Kwartalne informacje z realizacji planu kontroli sporządzają odpowiedzialni

pracownicy w terminie 5-ciu dni po upływie kwartału i przekazują je pracownikowi na stanowisku ds. organizacyjno-administracyjnych, który zapoznaje z nimi Dyrektora Domu.

 

ROZDZIAŁ IX

ZASADY ROZPATRYWANIA SPRAW ORAZ SKARG I WNIOSKÓW

§ 30

1. W Domu prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków.

2. Indywidualne sprawy obywateli załatwiają komórki organizacyjne, każda w

    zakresie swojego działania.

3. Ogólne zasady określa Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja

    kancelaryjna dla Domu oraz przepisy szczegółowe dotyczące organizacji,

    przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw oraz skarg i wniosków.

4. Sprawy wniesione przez obywateli do Domu rejestrowane są w spisach

    założonych zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt lub w rejestrach

    kancelaryjnych.

5. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw

    obywateli ponoszą Kierownicy komórek organizacyjnych (oraz pracownicy

    zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków).

6. Dni i godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez

    Dyrektora Domu umieszczone są na tablicy ogłoszeń Domu.

7. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza

    protokół, który jest rejestrowany w Rejestrze skarg i wniosków.

8. Nadzór nad organizacją przyjmowania i załatwiania spraw obywateli, skarg i

    wniosków sprawuje Kierownik działu organizacyjnego i spraw pracowniczych.

ROZDZIAŁ X

ZASADY PODPISYWANIA PISM I ZARZĄDZEŃ

§ 31

1. Dyrektor podpisuje pisma i dokumenty wynikające z zakresu działania

    określonego w § 4.

2. Główny księgowy lub upoważniony Kierownik działu podpisuje pisma i

    dokumenty podczas nieobecności Dyrektora Domu zgodnie z upoważnieniem.

3. Podpisywanie pism odbywa się jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków

    określonych odrębnymi przepisami.

4. Wszelkie pisma podpisywane przez Dyrektora lub Głównego księgowego

    powinny być na kopiach parafowane przez Kierownika komórki organizacyjnej i

    referenta sprawy, z którym treść była uzgodniona pod względem

    merytorycznym i formalno-prawnym.

5. Podpisujący pisma odpowiadają za merytoryczne załatwianie sprawy oraz jej

    zgodność z interesem Domu i z przepisami.

6. Sprawy wymagające opinii bądź oceny formalno-prawnej muszą być

    parafowane przez Radcę prawnego.

 

W szczególności muszą być opiniowane i podpisywane przez Radcę prawnego:

1/ wydawane akty o charakterze ogólnym,

2/ sprawy indywidualne skomplikowane pod względem prawnym,

3/ umowy na roboty i usługi, zawarte umowy wieloletnie, długoterminowe lub nietypowe albo  dotyczące przedmiotu o znacznej wartości,

4/ wnioski o rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,

5/ odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

6/ należności spisywane w straty,

7/ sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi,

8/ zawarcie ugody w sprawach majątkowych,

9/ umorzenie wierzytelności,

10/ zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa   ściganego z urzędu.

§ 32

 

1.   Wszystkie zarządzenia mające charakter normatywny, odnoszące się do komórek organizacyjnych Domu, a wprowadzające przepisy, które określają obowiązki i uprawnienia poszczególnych komórek lub służb, bądź regulujące sprawy o istotnym znaczeniu dla gospodarki Domu winny być wydawane w formie zarządzeń wewnętrznych.

 

    Zarządzenia wewnętrzne podpisuje Dyrektor Domu a w przypadku jego nieobecności Główny księgowy.

2.  Wszelkie inne wytyczne np. dotyczące gospodarki, obsługi maszyn lub

     urządzeń, obiegu dokumentacji winny być wydawane w formie instrukcji. 

ROZDZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 33 

Regulamin Organizacyjny obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu w Zamościu.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GogaNet: CMS, BIP, Strony WWW


Proszę czekać... Proszę czekać...